Departman za Hidrogeologiju je jedna od 7 organizacionih jedinica (departmana) u okviru Geološkog Odseka na Rudarsko-Geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Sve aktivnosti iz domena nastavno-obrazovnog procesa i naučno-istraživačkog rada odvijaju se na nivou Nastavno-Naučnog Veća Departmana za hidrogeologiju, kojom rukovodi Šef Departmana. Na Departmanu postoji i jedinstvena Katedra za Hidrogeologiju koja obavlja pretežno nastavne aktivnosti.

U okviru Departmana do 2008 god. postojalo je 10 laboratorija, ali je odlukama Nastavno-naučnog Veća donetim 06.11.2008. godine i 08.02.2013. godine izvršena reorganizacija, kojom je Departman restruktuiran, tako da se u njegovom sastavu sada nalaze sa statusom posebnih jedinica: 2 laboratorije, 8 centara, Odeljenje biblioteke i Arhiva Departmana.

LABORATORIJE:
 • Laboratorija za hidrohemiju
  • doc. dr Jana Štrbački (255)
  • janastojkovic@gmail.com
  • 3219-235

 • Laboratorija za geotermalnu energiju i energetsku efikasnost
  • prof. dr Dejan Milenić (33)
  • dmilenic@yahoo.ie
  • 3219-284
 • Laboratorija za projektovanje i menadžment podzemnih voda
  • prof. dr Dragoljub Bajić (255-256)
  • osljane@orion.rs
  • 3219-125
CENTRI: