O našoj školi hidrogeologije najbolje bi trebalo da govore rezultati i položaj onih koji su kroz nju prošli. U ovaj pregled uvršćena su imena i trenutne pozicije oko 8 % do sada diplomiranih hidrogeologa za koje se poseduju odgovarajući podaci i sa kojima se održavaju kontakti. Selekcioni  kriterijum za ovu listu bili su: a)da se ne uključuju imena onih koji rade na Departmanu za hidrogeologiju, bilo da su stalni nastavnici ili saradnici (trenutno oko 15 povremeno zaposlenih), b) da se ne ponavlja više imena iz jedne ustanove, kao i  c) da su kolege još uvek aktivne u struci, odnosno da su neku od diploma stekli u poslednjih 20-ak godina.  

Pozivamo sve koloege, diplomirane studente Departmana za hidrogeologiju, da nas obaveste gde su profesionalno angažovani i da pristupe Alumniju Departmana.
Informacije nam prosledite na departmanski mail: 
hidrogeologija@rgf.bg.ac.rs

Ime i prezime

God rod.

God dipl.

Godina Mr / Dr na DHG/RGF

Status

Dr Neven Krešić

1957

1981

1984 / 1987

Aisistent i docent na DHG do 1991. Od 1991 radi u USA kao predavač ( Texas i Georgia Univerziteti). Sada vodeći ekspert Malcom Pirnie Inc., trenutno MCTEC Co. Ko-predsednik Karst komisije IAH, Grupe za modeliranje NGWA, i US instituta za hidrologiju (AIH). Autor više knjiga iz oblasti podzemnih voda.

Dr Mićko Radulović

1948

1972

1992 / 1997

Redovni profesor i Šef Katedre za geotehniku Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Autor monografija, brojnih str. radova i realizovanih projekta u oblasti vodosnabdevanja i regulacije izdani

Dr Milenko Vasiljević

1954

1978

1989 / 1999

Bivsi Direktor, zatim Gl. Inž. "Hidrosonda" NIS Naftagas, Novi Sad

Dr Zoran Nikić 1956 1981 1993 / 1999 Radio u RHMZ, „Geozavodu“, sada je redovni profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu

Dr Vladimir Beličević

1957

1982

2001 / 2003

Projekt menadžer Hidroinženjering, Energoprojekt, Beograd

Dr Dušan Mijović

1965

1991

1996 / 2003

Načelnik u Zavodu za zaštitu prirode Srbije

Dr Dragan Kaluđerović

1968

1996

2000

Radio u Energoprojektu, konsultant za softvere Waterloo, Kanada

Dr Brankica Majkić

 

 

2013

Radi u Institutu za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd

Mr Milan Vlahović

1958

1982

2005

Gl. Inž. za geol. Elektroprivreda Crne Gore, Nikšić

Mr Milovan Rakijaš

1957

1983

2005

Direktor privatnog preduzeća „Hidrogeorad“ za istraživanja u hg i bušenje, Beograd

Mr Branko Miladinović

1962

1989

1996

Bivsi Tehn. direktor "Geoinstituta" Beograd , trenutno radi u Geološkom Zavodu Srbije, Beograd

Mr Slavko Hrvačević

1957

1989

2000

Gl. inž. za hidrologiju, Elektroprivreda Crne Gore, Nikšić

Mr Vladan Dubljević

1967

1993 (GF)

2000

Bivsi direktor Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore, Podgorica. Trenutno radi u Ministarstvu energetike Crne Gore

Mr Dragan Filipović

1955

1981

1986

Tehn. dir. "Hidrosonda" NIS Naftagas do 1994, zatim BEKA New Zaeland. Trenutno radi u State Geol. Survey Suoth Dakota, USS

Aleksandar Udicki

1956

1981

N/A

Menadžer i ocenjivač kvaliteta NIS Naftagas, Novi Sad

Boris Sabelnik

1960

1986

N/A

Direktor privatne kompanije za bušenje i izradu bunara "Geo" Beograd

Snežana Mitrović

1964

1989

N/A

Radi u Washingtonu, USA, kao ekspert Svetske banke za pitanja investiranja u projekte korišćenja vodnih resursa, pretežno za Bliski istok i Afriku

Ranko Vukićević

1963

1989

N/A

Gl. inženjer - Vodovod Novi Sad

Dragan Kekić

1960

1987

N/A

Bio je direktor preduzeća "Hidrosonda" NIS Naftagas, Novi Sad, sada je u preduzeću "Georad" Kostolac

Slavoljub Grbović

1961

1990

N/A

Radio na mnogim projektima u Rusiji, trenutno je Savetnik u Ministarstvu Rudarstva i energetike Srbije

Mihajlo Mandić 1957 1983 N/A

Bio ješ ef Jedinice za podzemne vode Geološkog Instituta Srbije, Beograd, sada je u Geološkom zavodu Srbije

Milan Nikolić

1953

1977

N/A

Pomoćnik direktora za vodosnabdevanje, JPKP Lazarevac

Goran
Andonovski

1964

1989

N/A

Radi u nekoliko stranih kompanija za bušenje nafte

Srđan Jovanović

1960

1989

N/A

Inženjer u INTEQ, Baker Hughes, Belmont, Australia

Aleksandar Ložajić

1969

1995

N/A

Str. saradnik i Asistent na DHG, zatim Direktor preduzeća za ekološke projekte Dekonta Aquatest, Beograd

Mladen Vidović

1966

1992

N/A

Asistent na DHG do 1996. Radio na N. Zelandu, a od 2000 je konsultant za zaštitu životne sredine u AGIP-u, Milano, Italija.

Aleksandar Kaćanski

1970

1995

N/A

Radio u Izraelu, zatim kompanijama za bušenje na naftu, trenutno ekspert MI.

Nada Milošević

1965

1998

N/A

Stručni saradnik Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Srbije

Nenad Toholj

1969

1998

N/A

Str. saradnik Zavoda za geološka istrazivanja Rep. Srpske, Zvornik

Dejan Drašković

1969

1996

N/A

Direktor preduzeća za spec. usluge odrzavanja bunara, BeoGeoAqua, Beograd

Branislav Sekulović

1969

1995

N/A

Asistent na DHG, zatim konsultant u Dekonta Aquatest, Beograd. Trenutno je Direktor firme In situ Co.

Zoran Jakšić

1969

1998

N/A

Inženjer za duboko istražno bušenje u "Geoservice", Francuska

Milan Tripković

1960

1988

N/A

Bio je Inž. Geološkog Instituta Srbije, Beograd , sada je u Republičko hidrometeorološkom zavodu Srbije

Zoran Ðoković

1971

1999

N/A

Tehn. direktor vodovoda Požega, Srbija

Nataša Vučetić Ðokić

1971

1997

N/A

Str. saradnik Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Srbije

Uroš Urošević

1976

2001

N/A

Inženjer u Beogradskom Vodovodu

Vojislav Stefanović

1958

1987

N/A

Str. saradnik Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Srbije, Sekretar nac. programa za vode

Tibor Slimak

1964

1991

N/A

Inženjer u Inst. za vodoprivredu voda"Jaroslav Černi", Beograd

Radomir Knežević

1970

1999

N/A

Inženjer i VD Direktor "Geosonda" Beograd, bio zaposlen u zaposlen u Hidrogeorad-u, Beograd, trenutno zaposlen u PD "Georad", d.o.o. Drnmo, na mestu Samostalnog inženjera istražnog bušenja u službi Geobuženja.

Velizar Vojnović

1955

1989

N/A

Pomoćnik ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Crne Gore

Ljubica Stojković Drašković

1970

1996

N/A

Inž. u Sekretarijatu za komunalnu delatnost i vodosnabdevanje Beograda

Zorica Milisavljević Vukicević

1954

1983

N/A

Gl. inž. u NIS Naftgas, Sektor nafta i geotermalna energija, Novi Sad

Ivan Elez

1978

2003

N/A

Inž. u Rio Tinto, Serbian branch, Beograd

Miloš Pavlović

1977

2001

N/A

Inž. u DP „Kolubara – Projekt“, Lazarevac

Petar Begović

1975

2000

N/A

Inž. u Urbanističkom Zavodu Rep. Srpske, Banjaluka

Vladan Kocić

1963

1995

N/A

Šef Jedinice za podzemne vode u Rep. Hidrometeorološkom zavodu Srbije

Nataša Biočanin

1971

1997

N/A

Tehnički direktor u JK Vodovod Vršac

Abdel Karim Bani Amer 1957 1983 N/A Direktor vodovoda u Abu Dhabi-ju

Neno Kukurić

1960

1986

N/A

IGRAC – Holandija

Gordana Cojić-Milovanović

1968

1994

N/A

Na radnom mestu rukovodioca Odseka za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Uporedo sa ovim poslovima od 2000. godine do 2012. godine na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu

Svetozar Leovac

 

 

N/A

Vodeći inženjer za oskultacije i zašt. živ. sredine, PD "Drinsko-limske hidroelektrane" d.o.o. Bajina Bašta.