Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 80
E-mail: rada.baosic@rgf.bg.ac.rs

Хемија

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -OAS), Геотехника (I семестар -OAS), Геофизика (I семестар -OAS), Хидрогеологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Хемија

Предавачи: др Рада Баошић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент стекне основне појмове из хемије.

Исход предмета: После завршеног курса студент би требало да влада основним појмовима из хемије. Да разуме основне хемијске законе, типове хемијских реакција и стехиометријска израчунавања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Хемијске супстанце и њихова својства. Основни закони у хемији. Структура атома.Радиоактивни распад природних елемената. Релативна атомска и молекулска маса. Мол. Хемијска симболика. Периодни систем елемената.Хемијска веза.Агрегатна стања супстанци. Хемијске реакције. Реакције неутрализације.Таложне реакције. Реакције комплексирања. Оксидо-редукционе реакције. Топлотни ефекат хемијских реакција.Брзина хемијске реакције. Хемијска равнотежа. Дисперзни системи.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Практична настава
Смеше и једињења. Типови реакција.Оксидо редукционе реакције.Раствори.Концентрација раствора. Електролити (киселине, базе и соли). Топлотни ефекат реакција. Брзина хемијске реакције. Хемијска равнотежа. Комплексна једињења.

walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
prescription discounts cards site prescriptions coupons
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Литература:

  1. С.М.Нешић, С.Р.Маринковић, А.Костић-Пулек, 2007. Општа и неорганска хемија, РГФ, Београд.
  2. Н.Л.Глинка 1991. Задаци и вежбе из опште хемије, Научна књига, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Теориски: предавања Експериментално: вебе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 10
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -