Српски | English

Subject professor
Term consultation:

-

Cabinet:338
E-mail: sasa.ilic@rgf.bg.ac.rs

Периоди и процеси у површинској експлоатацији

Course Description

Study program: Mining Engineering (IV semester -DOS)

Name of subject: Периоди и процеси у површинској експлоатацији

Instructors: Dr Saša Ilić

Status:

ECTS: 10

Prerequisites: v

Course Objectives: Упознавање студената са периодима и технолошким процесима у површинској експлоатацији као елементима система површинске експлоатације.

Learning Outcomes: Овладавање стручним знањима о систему површинске експлоатације, као периодима развоја површинских копова и технолошким производним процесима у површинској експлоатацији.

Content:

Увод и анализа периода у систему површинске експлоатације; 2. Припремни радови кроз припрему терена у зони отварања површинског копа, изградњу пратећих објеката и одводњавањем лежишта са одвођењем површинских вода; 3. Отварање површинског копа; 4. Развој експлоатације на површинском копу; 5. Затварање површинског копа, 6. Рекултивација површинских копова и одлагалишта, у току и након завршетка експлоатације 7. Увод и анализа технолошких процеси у систему површинске експлоатације; 8. Припрема материјала за откопавање; 9. Процес откопавања – експлоатације и утовара; 10. Транспорт јаловине и корисне минералне сировине; 11. Одлагање откривке и депоновање или испорука минералних сировина

Suggested Reading List

 1. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, РГФ, Београд
 2. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београд
 3. Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд
 4. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, РГФ, Београд
 5. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београд
 6. Павловић В., Лазић А., 1993: Модел подводног откопавања пловним роторним багерима, РГФ Бгд
 7. Поповић Н., 1984: Научне основе пројектовања површинских копова, Ослобођење, Сарајево
 8. Лазић А., 1998: Пројектовње површинских копова са моделирањем система експлоатације, РГФ
 9. ,
 10. Лазић А., Клачар Р., Бошковић С., 2004: Селективно откопавање угља на површинским коповима,
 11. Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд
 12. Колоња Б., 2000: Дисконтинуални транспорт на површинским коповима, РГФ, Београд
 13. Колоња Б., 2002: Железнички транспорт, РГФ, Београд
 14. Боровић Р., 1995: Камионски транспорт на површинским коповима, РГФ, Београд
 15. Боровић Р., 1997: Транспорт тракастим транспортерима, РГФ, Београд
 16. Боровић Р., 2003: Циклични и комбиновани транспорт на површинским коповима, Веларта, Бгд.
 17. Кричак Л., 2004: Сеизмика минирања, РГФ, Београд
 18. Пуртић Н., 1991: Бушење и минирање, РГФ, Београд
 19. . Симић Р., 1994: Технологија одводњавање површинских копова, РГФ, Београд

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
4 0 0 6

Conduct of the Course: Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на практичној настави.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
40
Classwork Assessment ECTS
10
10
20
20

Additional Assessment Criteria