Српски | English

Subject professor
Term consultation:

thursday 11-12

Cabinet:218
E-mail: aleksandar.milutinovic@rgf.bg.ac.rs

Основи геодезије

Course Description

Study program: Geology (III semester -OAS), Geophysics (III semester -OAS), Geotechnics (V semester -OAS)

Name of subject: Основи геодезије

Instructors: Dr Aleksandar Milutinović

Status: Optional

ECTS: 5

Prerequisites: Nema

Course Objectives: Упознавање студента са класичним и савременим геодетским технологијама, геодетским инструментима и методама за одређивање просторних координата тачака на земљиној површи, коришћењем просторних координата преко 2Д и 3Д аналогних и дигиталних планова и карата.

Learning Outcomes: Стицање основних појмова о мерењима, изради и коришћењу аналогних и дидгиталних геодетских подлога.

Content:

Теоријска настава
Општи појмови. Историјски развој, задаци, облик и димензије Земље, врсте пројекција, координатни системи, мерне јединице, геодетске мреже, инструменти и врсте инструмената, мерења и врсте мерења. Инструменти и прибор за геодетска мерење. Теодолит, врсте теодолита, саставни делови. Нивелир, врсте нивелира, саставни делови.Пантљике. Методе геодетских мерења. Методе мерења хоризонталних углова, методе мерења вертикалних углова, методе мерења висинских разлика, методе мерења дужина. Методе снимања детаљних тачака. Обрада резултата геодетских мерења. Обрада теренских записника. Рачунање координата геодетских тачака. Рачунање надморских висина геодетских тачака. Дефиниције основних појмова графичких приказа у геодезији. Дефиниције и садржај карата, планова, пресека, профила, аксонометријског приказа. Размере и координатни системи који се користе код планова и карата. Симболи, ознаке и условни знаци. Дигитални планови. Дефиниције и карактеристике дигиталног плана. Коришћење планова и карата. Коришћење планова и карата у функцији интерпретације прстора и као основе за пројектовање. Рачунање површина, рачунање запремина земљаних маса и корисне минералне сировине. Геодетска обележавања. Обележавање правца, дужине, тачке. Геодетски инструменти специјалне израде. ГПС уређаји, 3Д ласер скенери. Примена појединих инструмената у геолошким радовима.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате предавања извођењем и израдом практичних задатака и елабората.

Suggested Reading List

  1. Димитријевић С., 1996.: Геодезија, Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Димитријевић С., 1998.: Приручник из геодезије, РГФ, Београд
  3. Димитријевић С., 1994.: Збирка решених испитних задатака из геодезије, Рударско-геолошки факултет, Београд
  4. Димитријевић С., 1996.: Практикум за вежбе из геодезије, РГФ, Београд
  5. Михаиловић К., Врачарић К., 1996.: Геодезија 1, Грађевинска књига, Београд

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Теоријска настава у учионици и практична на геодетским полигонима

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
30
Classwork Assessment ECTS
10
30
30

Additional Assessment Criteria