Српски | English

Subject professor
Term consultation:

-

Cabinet:322
E-mail: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs

Геоморфологија

Course Description

Study program: Geology (II semester -OAS), Geophysics (II semester -OAS), Geotechnics (II semester -OAS), Hidrogeology (IV semester -OAS)

Name of subject: Геоморфологија

Instructors: Dr Uroš Stojadinović

Status: Обавезан

ECTS: 5

Prerequisites: Nema

Course Objectives: Циљ курса је упознавање студената геологије са процесима у којима настаје рељеф, резвојем рељефа у времену и његове зависности од геолошке грађе.

Learning Outcomes: Могућност читања топографске карте и њеног коришћења за приказ геолошких података, примене знања у даљем проучавању ендогених и егзогених процеса, тумачењу неотектонске активности, тумачењу геолошке грађе.

Content:

Теоријска настава
Увод. Геоморфолошки процес. Класификација рељефа. Елувијални процес. Падински процеси. Механизам процеса и развој процеса. Флувијални процес. Механизам процеса и развој у времену. Дренажно подручје као геоморфолошка јединица. Крашки процес. Механизам процеса и развој у времену. Глацијални процес. Механизам процеса и развој у времену. Марински процес. Механизам процеса и развој у времену. Еолски процес. Механизам процеса и развој у времену. Aнтропогени процеси. Ендогени агенси у геоморфологији.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Топографска карта: приказивање рељефа на топографској карти, конструисање топографске карте, мерења на топографској карти (растојања, површина, нагиб, запремина). Топографски профил: конструисање (уздужни, попречни), Блок – дијаграм: видови блокдијаграма, конструкција блокдијаграма. Анализа квантитативних параметара дренажног подручја: површина подручја, дужина дренаже, густина дренаже, нагиб падине, категоризација токова, индекс бифуркације, хидраулични градијент, одступање од теоријских модела сходно Хортоновим законима.

Suggested Reading List

  1. Геоморфологија, М. Марковић, Р. Павловић, Т. Чупковић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2003.
  2. The Earth An Introduction to Physical Geology, E. Tarbuck, F. Lutgens, Merrill, 1990.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Предавања, самосталне вежбе, приказ модела и компјутерских анимација развоја процеса, појава или облика, приказ снимака различитих облика и типова рељефа.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
70
Classwork Assessment ECTS
10
20

Additional Assessment Criteria