Српски | English

Subject professor
Term consultation:

tuesday 13-14; wednesday 13-14

Cabinet:8
E-mail: dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs

Управљање отпадом - одабрана поглавља

Course Description

Study program: Mining Engineering (IV semester -DOS)

Name of subject: Управљање отпадом - одабрана поглавља

Instructors: Dr Dinko Knežević

Status: Optional

ECTS: 10

Prerequisites: -

Course Objectives: Управљање чврстим отпадом подразумева како поновну употребу и искориштење састојака чврстог отпада тако и крајњу диспозицију отпадног материјала који ни на који начин не може бити искориштен. У оквиру овакве поставке предмета применом инжењерских принципа докторант се упознаје са разним приступима за избор најадекватнијег поступка или технологије за развој сложеног система за управљање чврстим отпадом. На курсу се стичу основна сазнања о принципима руковања чврстим отпадом, сазнања која омогућују да се на основу познавања састава и особина отпада процени да ли је неки материјал отпад или се пак може користити као нова техногена сировина. Проучава се велики броја процеса за третмана чврстог отпада, укључујући механички, термички и физичко хемијски, као и биолошки третман. Сазнања из области карактеризације, из сепарације, процесирања, из низа примера у привреди, као и трансформације чврстог отпада – било ког порекла, омогућују избор метода збрињавања и управљања отпадом, уз један интердисциплинарни приступ.

Learning Outcomes: По окончању овога курса, студенти ће бити у стању: да препознају и опишу основне типове отпада – јаловине рударства (експлоатације, прераде, сепарације, концентрације, коришћења и др.); да одреде основне физичке, хемијске, технолошке и механичке карактеристике отпадног материјала; да разумеју основне принципе управљања отпадима; да разумеју операциона и регулаторна питања. Да се код студената развије способност предвиђања понашања неадекватно збринутог отпада, могућности комплексне валоризације отпадног материјала и давати му нову употребну вредност.

Content:

У оквиру овог курса научиће се о класификацији различитих типова отпада према свом настанку, врсти те физичко-хемијским, биолошким и механичким карактеристикама. Изучиће се основни принципи, апарати и поступци рециклирања и збрињавања појединих врста отпада. Поступци фракционог издвајања појединих корисних компоненти отпада. Употреба издвојених продуката. Смањење отпада у појединим фазама производње и прераде минералних сировина. Размотриће се могућности смањења отпада у појединим фазама производње, прераде и коришћења минералних сировина. Минимизирање и безотпадне технологије. Неутрализација отпада. Термичка обрада отпада. Избор места за одлагање отпада према геолошким карактеристикама терена. Затим ће се, у оквиру овога курса, стећи основна сазнања о принципима руковања, управљања и збрињавања чврстог отпада. Кроз стратегију ће слушаоци бити упознати са историјом управљања отпадима, хијерархијом, еволуцијом опција, доношењем одлука. Проучаваће се велики број процеса за третман чврстог отпада., укључујући механички, термички и физичко хемијски, као и биолошки третман. Анализирани технолошки процеси биће примењљиви на разне врсте отпадног материјала, укључујући комунални чврсти отпад, опасан отпад, индустријски отпад који није штетан, отпад од вађења и прераде руде и пољопривредни отпад.

Suggested Reading List
1. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд. 2. Petruk William, 1998: Waste Characterization and Treatment. - Society for Mining Metallurgy & Exploration I. 3. Rhyner, Schwartz, Wenger, Kohrell. 1995: Waste Management and Resource Recovery, CRC Press. 4. Lottermoser, Bernd 2003: Mine Wastes - Characterization, Treatment and Environmental Impacts. Springer XIV, 277 pp. 65 illus.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
4 0 0 6

Conduct of the Course: Видео бим, PC, рад са микроскопима, коришћење еталона из колекција.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
Classwork Assessment ECTS

Additional Assessment Criteria Одбрана 8 вежби (8 x 4 = маx. 32 бод.); Тест (4 x 3 = маx. 12 бод.); Семинарски (маx. 18 бодова); Писмени (4 x 7 = маx. 28 бода).