Српски | English

Subject professor
Term consultation:

wednesday 13-14.30

Cabinet:52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Управљање и рационално коришћење природног гаса

Course Description

Study program: Mining Engineering (III semester -DOS)

Name of subject: Управљање и рационално коришћење природног гаса

Instructors: Dr Dejan Ivezić

Status: Optional

ECTS: 10

Prerequisites: Положен један од предмета: Пројектовање гасоводних система; Дистрибуција гаса; Експлоатација и одржавање гасоводних система; Сагоревање гасовитих горива; Енергетика и одрживи развој.

Course Objectives: Усвајање мултидисципланарног приступа (технички, еколошки, економски, правни, друштвени) одрживом коришћењу природног гаса. Детаљно упознавање са проблемаима гасне привреде на светском, регионалном и локалном нивоу.

Learning Outcomes: Оспособљавање студента за пројектовање система управљања коришћењем природног гаса на регионалном и локалном нивоу, енергетски ефикасних метода и поступака коришћења, као и еколошке и економске анализе предложених решења.

Content:

Место и улога природног гаса у светској енергетици. Гасификациони систем Србије. Концепт гасификације. Идејно решење гасификације подручја. Усклађивање различитих система снабдевања енергијом. Одређивање конзума. Проблем неравномерности потрошње. Рационализација коришћења природног гаса у секторима потрошње (индустрија, лична и општа потрошња, саобраћај, пољопривреда). Ефекти рационализације. Енергетски и еколошки аспекти сагоревања природног гаса. Основи економике гасоводних система. Инвестициони и експлоатациони трошкови. Анализа финансијских токова. Економски параметри рада система. Еколошки аспекти коришћења природног гаса. Одрживи развој енергетике природног гаса. Међународна и домаћа техничка и правна регулатива у области гасне привреде.

Suggested Reading List

  1. Н. Ђајић, Енергија за одрживи свет, РГФ, 2002
  2. Н. Ђајић, Енергетски извори и постројења, РГФ, 1992
  3. Гереке, Моделирање енергетике и животне средине, Привредна штампа, 1982.
  4. Х. Пожар, Основе енергетике, Школска књига, 1976.
  5. Различите публикације International Gas Union, International Energy Agency, World Energy Council и др.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
4 0 0 6

Conduct of the Course: Предавања, консултације са кандидатом

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
50
Classwork Assessment ECTS
50

Additional Assessment Criteria