Српски | English

Subject professor
Term consultation:

thursday 10-12

Cabinet:19
E-mail: nebojsa.gojkovic@rgf.bg.ac.rs

Критеријуми лома и класификације стенског материјала

Course Description

Study program: Mining Engineering (II semester -DOS)

Name of subject: Критеријуми лома и класификације стенског материјала

Instructors: Dr Nebojša Gojković, Dr Vladimir Čebašek

Status: Optional

ECTS: 10

Prerequisites: Овај предмет подразумева познавање Механике I и II, Механике стена и тла, Механике континуума, Напонског стања у стенском масиву.

Course Objectives: Упознавање студената рударства са основним критеријумима лома који се примењују у механици стена, основама за класификовање стенског масива, неопходним улазним параметрима за њихову примену, најважнијим класификационим системима.

Learning Outcomes: Упознавање са проблематиком одређивања основних својстава стенског материјала као полазних основа за одређивање критеријума лома, основне критеријуме лома и могућности њихове примене у свим областима рударства. Основа за разумевање проблематике примене система за класификацију стенске масе, неопходних улазних параметара за њихову примену, као и предности и мана појединих класификационих система.

Content:

Слушаоци ће се упознати са применом критеријума лома у механици стена и тла која данас представља научну основу за пројектовање објеката у рударству. Проучиће се физичко-механичка својства и деформабилност стена и тла, битне за дефинисање одговарајућих параметара појединих критеријума лома. Упознаће се са значајем и начином проучавања напонског стања и његовог утицаја на избор и одређивање основних параметара појединих критеријума лома. Упознаће се са применом класификације стенске масе у примењеној механици стена и тла као основе за пројектовање и извођење у експлоатацију лежишта минералних сировина.

Suggested Reading List

  1. Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 1989
  2. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”,
  3. http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.asp
  4. Z.T. Bieniawski: “Rock Mechanics Design i Mining and Tunneling”, A.A. Balkema, Rotterdam, 1984.
  5. Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.
  6. М.Максимовић: "Механика тла", Грађевинска књига а.д., Београд 2005.
  7. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”,
  8. Рударско-геолошки факултет, Београд 2004.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
4 0 0 6

Conduct of the Course: Консултације, студијски истраживачки рад, семинари, презентације и др.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
30
40
Classwork Assessment ECTS
30

Additional Assessment Criteria