Српски | English

Subject professor
Term consultation:

thursday 10-12

Cabinet:19
E-mail: nebojsa.gojkovic@rgf.bg.ac.rs

Геомеханичка истраживања за потребе изградње подземних објеката

Course Description

Study program: Mining Engineering (IV semester -DOS)

Name of subject: Геомеханичка истраживања за потребе изградње подземних објеката

Instructors: Dr Nebojša Gojković

Status: Optional

ECTS: 10

Prerequisites: Овај предмет подразумева познавање Механике стена и тла, Механике континуума, Напонско стање у стенском масиву, Механика стена у подyемној експлоатацији, Критеријуми лома стенског материјала, Класификације стенског материјала.

Course Objectives: Упознавање студената рударства са основама геомеханичким истраживањима неопходним за пројектовање и изградњу подземних складишта.

Learning Outcomes: Упознавање са физичко-механичким и техничким својствима и деформабилности стена и тла, које су битне за дефинисање одговарајућих параметара за проучавање напонског стања и утицаја рударских радова на стенски материјал, за анализу стабилности подземних објеката, односно одређивање основних својстава стенског материјала као полазне основе за све даље рударске активности.

Content:

Слушаоци ће се упознати са механиком стена и тла која данас представља научну основу за пројектовање, извођење објеката и експлоатацију. Проучиће се физичко-механичка и техничка својства и деформабилност стена и тла, битне за дефинисање одговарајућих параметара за даље анализе. Упознаће се са значајем и начином проучавања напонског стања и утицаја рударских радова на стенски материјал. Посебно ће се упознати са методама анализе стабилности рударских објеката, подземних објеката и методама прорачуна носивости и слегања тла. Курс ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена и тла) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности.

Suggested Reading List
Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 1989
E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.asp
Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.
М.Максимовић: "Механика тла", Грађевинска књига а.д., Београд 2005.
Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки факултет, Београд 2004

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
4 0 0 6

Conduct of the Course: Консултације, студијски истраживачки рад, семинари, презентације и др.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
30
40
Classwork Assessment ECTS
30

Additional Assessment Criteria