Српски | English

Метрологија и мерна техника

Course Description

Study program:

Name of subject: Метрологија и мерна техника

Instructors:

Status:

ECTS:

Prerequisites: -

Course Objectives: Стицање теоријских и практичних знања из области првенствено савремених техика мерењаних и конструкција одговарајућих инструмената. Упознавање са методама и инжињерским мерењима неелектричних величина.

Learning Outcomes: Стечена основна стручна знања из области технике мерењжа неелектричних величина

Content:


Теоријска настава,
Основни појмови и једначине метрологије - науке о мерењу;
Мерна несигурност;
Тачност и поузданост резултата мерења;
Техничке карактеристике претварача и мерних инструмената;
Класификација и физички принципи рада мерних претварача.
Практична настава:
На вежбама студенти обављају конкретна мерења неелектричних величина, и теоријски анализирају резултате

Suggested Reading List

  1. Драгиан Станковић, “Физичко техничка мерења: мерења неелектрићних величина електричним путем”, Београд, Научна књига, 1991.
  2. Додатна литература по препоруци наставника

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research

Conduct of the Course: Настава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
50
50
Classwork Assessment ECTS

Additional Assessment Criteria