Српски | English

Subject professor
Term consultation:

thursday 11-12

Cabinet:219
E-mail: aleksandar.ganic@rgf.bg.ac.rs

Изравнање рудничких мрежа

Course Description

Study program: Mine Surveying (IX semester -DAS)

Name of subject: Изравнање рудничких мрежа

Instructors: Dr Aleksandar Ganić, Zoran Gojković

Status: Optional

ECTS: 6

Prerequisites: Рачун изравнања

Course Objectives: Усвајање знања о рудничким мрежама, њиховог пројектовања и изравнања по методи посредног и условног изравнања, као и могућностима трансформације координата тачака у циљу уклапања локалних мрежа у државни координатни систем.

Learning Outcomes: Овладавање способношћу изравнања рудничких мрежа по методи посредног и условног изравнања и трансформација координата тачака

Content:


Теоријска настава
Облик и тачност основне рудничке тригонометријске мреже, полигонских вла¬кова, основне рудничке нивелманске мреже. Пројектовање и хомогениза¬ција рудничких тригонометријских мрежа. Посредно изравнање нивелман¬с¬ких мрежа код којих су висинске разлике одређене геометријским, односно тригонометријским нивелманом. Посредно изравнање координата једне три¬гонометријске тачке методом пресецања напред, назад и комбинованом ме¬тодом. Посредно изравнање координата две тригонометријске тачке. Врсте условних једначина које јављају у основним рудничким нивелманским и тригонометријским мрежама. Условно изравнање слободних и неслободних рудничких нивелманских мрежа и оцена тачности. Условно изравнање сло¬бо¬дних и неслободних рудничких тригонометријских мрежа и оцена тачно¬сти. Приближно изравнање основних рудничких тригонометријских мрежа по ме¬тоди Дергенса. Строго изравнање полигонских влакова. Афина, Хелмерто¬ва и унимодална трансформација координата у циљу уклапања локалних ру¬дни¬чких тригонометријских мрежа у државни координатни систем.
Практична настава
Рачунски пример посредног изравнања основне рудничке нивелман¬ске мреже. Рачунски пример посредног изравнања координата једне тачке пре¬сецањем напред. Рачунски пример посредног изравнања координата једне та¬чке пресецањем назад. Рачунски пример посредног изравнања координата једне тачке комбинованим пресецањем. Рачунски пример посредног изра¬вна¬ња координата две тачке. Рачунски пример условног изравнања основне руд¬ничке нивелманске мреже. Рачунски пример условног изравнања основне ру¬дничке тригонометријске мреже. Рачунски пример приближног изравнања ос¬новне рудничке тригонометријске мреже методом Дергенса. Рачунски пример строгог изравнања полигонског влака. Рачунски пример трансформације коор¬дината тачака основне рудничке тригонометријске мреже.

Suggested Reading List

  1. Ганић А., 2008.: Рачун изравнања, РГФ, Београд
  2. Ганић А., 1996.: Збирка задатака из рачуна изравнања, РГФ, Београд
  3. Михаиловић К., 1992.: Геодезија – Изравнање геодетских мрежа, Научна књига, Београд
  4. Михаиловић К., 1987.: Геодезија II I део, Научна књига, Београд
  5. Михаиловић К., 1982.: Геодезија II II део, Научна књига, Београд
  6. Алексић И., 1990.: Геодезија 3 – Збирка решених задатака, Научна књига, Београд
  7. Џепароски В., 1995.: Рачун изравнања, РГФ, Београд
  8. Вулић М., 2007.: Метода најмањших квадратов, Универза в Љубљани

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Предавања, индивидуалан практичан рад.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
30
Classwork Assessment ECTS
10
15
45

Additional Assessment Criteria