Српски | English

Subject professor
Term consultation:

-

Cabinet:149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Израда подземних просторија минирањем

Course Description

Study program: Mine Surveying (IX semester -DAS), Underground Construction (IX semester -DAS)

Name of subject: Израда подземних просторија минирањем

Instructors: Dr Suzana Lutovac, Miloš Gligorić

Status: Optional

ECTS: 6

Prerequisites: -

Course Objectives: Стицање знања при изради подземних просторија применом бушачко минерских радова.Упознавање са опремом за израду бушотина и извођењњу минерских радова при ископу стенске масе код разних метода израде подземних просторија.

Learning Outcomes: Обученост студената у решавању проблема насталих извођењем минерских радова при изради подземних просторија.

Content:


Теоријска настава, Практична настава:
Садржај курса подељен је у три дела и то: општи део, израда бушотина и минерски радови при изради просторија. Општи део обрађује историјски развој израде подземних просторија, врсте и дефиниције просторија. У делу који обрађује израду бушотина дати су: поступци и теоретски принципи израде бушотина, алат и опрема за израду бушотина. Механизам и теоретски принципи разарања стена бушењем. У делу који обрађује минерске радове дати су поступци прорачуна пара¬ме¬тара минирања при минирању са једном и више слободних површина (број бу¬штина, прорачун специфичне потрошње експлозива, избор врсте залома, избор опти¬малне врсте експлозива, прорачун оптималног броја интервала успорења и др). Посебно се истиче значај контурној минирања при изради просторија. Чиниоци који утичу на ефекат контурног минирања. Анализа метода минирања. Прорачун параметара контурног минирања. Контрола потреса од минирања у циљу заштите рударских објеката у околини. Утицај минирања на грађевинске и друге објекте на површини. Мере заштите при извођењу бушачко минерских радова.

Suggested Reading List

  1. Милован Ант. Коблишка; 1973. Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд.
  2. П.Јовановић; 1984. Израда подземних просторија великог профила, Грађевинска књига, Београд.
  3. П. Јовановић; 1969. Разарање стена и руда бушењем и копањем, РГФ, Београд.
  4. П. Јовановић; 1994. Пројектовање и прорачун подграде хоризонталних подземних про¬сто¬рија, Књига 2, Напонско стање у стенском масиву и оптерећење на подграду, РГФ, Београд.
  5. С. Трајковић; Ш. Слимак; С. Лутовац; 2005. Техника минирања и потреси, РГФ, Београд.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Предавања; Лабораториска вежбања; Теренска настава; Коришћење готовог софтвера.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
40
Classwork Assessment ECTS
10
10
15
25

Additional Assessment Criteria