Српски | English

Извоз вертикалним и косим просторијама

Course Description

Study program:

Name of subject: Извоз вертикалним и косим просторијама

Instructors:

Status:

ECTS:

Prerequisites: -

Course Objectives: Основни циљ изучавања овог предмета је стицање знања из области транспорта минералних сировина вертикалним и косим просторијама рудника. Без стицања ових знања није у потпуности могуће дефинисање рударског инжењера за подземну експлоатацију минералних сировина. Упознавање са савременим методама и новим технологијама извоза вертикалним и косим просторијама кроз предложени програм је неопходно и омогућава формирање комплетног стручњака за ово важно подручје рударства.

Learning Outcomes: Поред оперативних послова везаних за праксу при извозу минералних сировина вертикалним и косим просторијама, студенти се оспособљавају за пројектантске послове и за научно-истраживачки рад из ове области.

Content:


Теоријска настава:
Извоз вертикалним и косим просторијама рудника је карактеристично само за подземну експлоатацију. У овом курсу се поклања значајна пажња овом начину транспорта. Наиме, вертикалним и косим просторијама се могу извозити корисна ископина, засип, радници, репроматеријал итд. За извоз вертикалним окнима служе извозна постројења, специјални верикални транспортери, постројења хидрауличког и пнеуматског транспорта и др. Међутим и поред свих набројаних алтернативних начина извоза, још увек се за хоризонталан извоз окнима највише користе извозн постројења. Из тог разлога и садржај овог курса је усмерен на проучавање извоyних постројења, као доминантног начина транспорта вертикланим и косим просторијама.
Практична настава:
Дефинисање параметара извозног постројења. Прорачун конематике извоза. Прорачун опреме извозног система. Прорачун статичких и динамичких оптерећења извозног постројења. Прорачун снаге мотора и потрошње електричне енергије. Прорачун и избор објеката и уређаја на навозишту. Посета једном извозном постројењу – ЈП ПЕУ.

Suggested Reading List

  1. Грујић М., 1993.: Транспортна средства у рудницима. РГФ, Београд
  2. Грујић М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима., РГФ, Београд.
  3. Грујић, М., 1999.: Избор транспортних система у рудницима угља., РГФ, Београд.
  4. Зајић Б., 1988.: Извозна постројења., РГФ, Београд.
  5. http://www.mining-technology.com/ http://www.minesafe.org/underground/ http://www.infomine.com/

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research

Conduct of the Course:

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
25
20
Classwork Assessment ECTS
10
15
30

Additional Assessment Criteria