Српски | English

Subject professor
Term consultation:

wednesday 11-13

Cabinet:117
E-mail: cedomir.beljic@rgf.bg.ac.rs

Економска оцена рудника

Course Description

Study program: Underground Construction (IX semester -DAS), Underground Mining of Mineral Deposits (IX semester -DAS)

Name of subject: Економска оцена рудника

Instructors: Dr Čedomir Beljić

Status: Optional

ECTS: 6

Prerequisites: -

Course Objectives: Упознавање студената модула за подземну експлоатацију са поступцима Економске оцене вредности рудника

Learning Outcomes: Рударски инжењер-пројектант и менаџер рудника са подземном експлоатацијом

Content:


Теоријска настава, Практична настава:
Уводне напомене: Упознавање са предметом. Начин припреме и полагања испита. Опште о проблематици која ће се слушати у овом курсу.
Трендови развоја рударске струке у нашим условима експлоатације
Приказ постојећих рудника са подземном експлоатацијом и њихова оцена са становишта техно –економског стања
Опште методолошке поставке економске оцене рудника И економска оцеан свих пдсистема
Методолошки редослед економске оцене рудника
Алгоритам за економско модел оцене сваког подсистема и његова провера на конкретном примеру

Suggested Reading List

  1. В.А.Шестаков:Оптимизация параметров горных работ на рудниках, Недра- Москва,1993
  2. В.Миловановић Рудничка економија ,РГФ у Београду,1972
  3. С.Јанковић и Д.Миловановић: Економска геологија И основи економике минералних сировина ,1995 РГФ у Београду
  4. Вељко Симеуновић,(1995):Пројектовање рудника са подземном, РГФ у Београду
  5. Вељко Симеуновић,(1990): Дефинисање критеријума за избор рационалног поступка реконструкције рудника са подземном експлоатацијом, Докторска дисертација

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Едукација на рачунарима

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
40
45
Classwork Assessment ECTS
15

Additional Assessment Criteria