Српски | English

Subject professor
Term consultation:

thursday 10-12

Cabinet:222
E-mail: aleksandar.ivic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља математике

Course Description

Study program: Environmental engineering and safety engineering (IX semester -DAS), Environmental Engineering (IX semester -DAS), Safety Engineering (IX semester -DAS), Mine Mechanization (IX semester -DAS), Mine Surveying (IX semester -DAS), Mineral Processing (IX semester -DAS), Surface Mining of Mineral Deposits (IX semester -DAS), Underground Mining of Mineral Deposits (IX semester -DAS), Petroleum Engineering (IX semester -DAS)

Name of subject: Одабрана поглавља математике

Instructors: Dr Aleksandar Ivić

Status: Обавезан

ECTS: 6

Prerequisites: Уписан 9. семестар

Course Objectives: Унапређење и стицање нових знања из инжењерске математике, као темеља у овладавању укупним знањима из предметне области студија.

Learning Outcomes:

Content:


Теоријска настава
Увод, Линеарна алгебра,Теорија графова, Вероватноћа и случајни процеси, Марковљеви ланци, Статистика, Бајесова статистика, Регресиона анализа, Метода Монте Карло, Геостатистика, Методе нумеричке анализе, Метода коначних разлика, Сплајнови, Фуријеови редови, Фрактали, Фази логика (софт компјутинг), Груби скупови, Остале области математике.
Практична настава
Практична настава према темама

Suggested Reading List

  1. С. Вујић, А. Ивић, (1991), Математичке методе у рударству и геологији, Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду;
  2. Актуелна литература, према препоруци наставника

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
50
Classwork Assessment ECTS
25
25

Additional Assessment Criteria