Nastavnici Saradnici


Ime i prezime/CV

Predmeti/Sadržaj predmeta

Kontakt

Dr Milojko Lazić, red. prof.

Istražno bušenje u hidrogeologiji (OS)

Izrada bunara (OS)

Meliorativna hidrogeologija (MS)

Specijalna poglavlja iz hidrogeoloških istraživanja i menadžmenta hidrogeoloških masiva (DS)

Specijalna poglavlja iz zahvata i održivog korišćenja malomineralizovanih voda (DS)

milojkolazic@yahoo.com

011/3219 232

011/3239 261

Dr Veselin Dragišić, red. prof.

Opšta hidrogeologija (OS)

Hidrogeologija ležišta mineralnih sirovina (OS)

Specijalna poglavlja iz hidrogeoloških istraživanja i menadžmenta hidrogeoloških basena (DS)

Specijalna poglavlja iz zahvata i održivog korišćenja mineralnih voda i geotermalne energije (DS)

v.dragisic@rgf.bg.ac.rs

011/3219-124

011/3241-557

Dr Zoran Stevanović, red. prof.

Metode hidrogeoloških istraživanja (OS)

Vodosnadbevanje podzemnim vodama (OS)

Metodologija naučnog rada(MS)

Menadžment podzemnih vodnih resursa (MS)

Karakterizacija i inženjering karstnih izdani (MS)

Specijalna poglavlja iz hidrogeoloških istraživanja i menadžmenta hidrogeoloških masiva (DS)

Specijalna poglavlja iz zahvata i održivog korišćenja malomineralizovanih voda (DS)

zstev_2000@yahoo.co.uk

zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

011/3219-233

Dr Olivera Krunić, red. prof.

Regionalna hidrogeologija Srbije (OS)

Mineralne vode (OS)

Geneza i ležišta mineralnih voda (MS)

Specijalna poglavlja iz hidrogeoloških istraživanja i menadžmenta hidrogeoloških basena (DS)

Specijalna poglavlja iz zahvata i održivog korišćenja mineralnih voda i geotermalne energije (DS)

krunico@open.telekom.rs

011/3219-293

Dr Petar Dokmanović, red. prof.

Osnovi hidrogeologije (OS)

Stručna praksa (OS)

Inženjerska hidrogeologija (OS)

Specijalna poglavlja iz hidrogeoloških istraživanja i menadžmenta hidrogeoloških masiva (DS)

Specijalna poglavlja iz zahvata i održivog korišćenja malomineralizovanih voda (DS)

petar.dokmanovic@rgf.bg.ac.rs

011/3219-239

Dr Dušan Polomcić, red. prof.

Računarstvo u hidrogeologiji (OS)

Izvorišta i zahvati podzemnih voda (OS)

Modeliranje podzemnih voda 1 (OS)

Modeliranje podzemnih voda 2 (MS)

Specijalna poglavlja iz hidrogeoloških istraživanja i menadžmenta hidrogeoloških masiva (DS)

Specijalna poglavlja iz zahvata i održivog korišćenja malomineralizovanih voda (DS)

Specijalna poglavlja iz hidrogeologije životne sredine (DS)

dupol@rgf.bg.ac.rs

dupol2@gmail.com

011/3219 125

Dr Vesna Ristić Vakanjac, van. prof..

Opšta hidrologija (OS)

Primenjena hidrologija (sa osnovama primenjene statistike u hidrogeologiji) (MS)

Vodoprivreda (MS)

Specijalna poglavlja iz hidrogeoloških istraživanja i menadžmenta hidrogeoloških masiva (DS)

Specijalna poglavlja iz zahvata i održivog korišćenja malomineralizovanih voda (DS)

Meliorativna hidrogeologija (MAS)

vesna_ristic2002@yahoo.com

011/3219 231

Dr Igor Jemcov, van. prof.

Hidrogeološko kartiranje (OS)

Zaštita podzemnih voda (OS)

Kontaminacija i remedijacija geološke sredine i podzemnih voda (MS)

GIS-primena u geologiji(OS)

Specijalna poglavlja iz hidrogeoloških istraživanja i menadžmenta hidrogeoloških basena (DS)

Specijalna poglavlja iz zahvata i održivog korišćenja malomineralizovanih voda (DS)

Specijalna poglavlja iz hidrogeologije životne sredine (DS)

jemcov@gmail.com

011/3219 230

Dr Dejan Milenić, red. prof.

Projektovanje u hidrogeologiji (OS)

Geotermalna energija (OS)

Izotopska hidrogeologija (MS)

Geotermalni resursi i hidrogeotermalni sistemi (MS)

Specijalna poglavlja iz hidrogeoloških istraživanja i menadžmenta hidrogeoloških basena(DS)

Specijalna poglavlja iz zahvata i održivog korišćenja mineralnih voda i geotermalne energije (DS)

dmilenic@yahoo.ie

011/ 3346 000

011/ 3219 284

Dr Dragoljub Bajić, docent

Hidraulika podzemnih voda (OS)

Hidraulika bunara (OS)

Izvorišta i zahvati podzemnih voda (OS)

Modeliranje podzemnih voda 1 (OS)

Seminar (MS)

Terenski praktični rad

Studijski istraživački rad (MS)

Modeliranje podzemnih voda 2 (MS)

Specijalna poglavlja iz hidrogeoloških istraživanja i menadžmenta hidrogeoloških basena (DS)

Specijalna poglavlja iz hidrogeologije životne sredine (DS)

Specijalna poglavlja iz zahvata i održivog korišćenja malomineralizovanih voda (DS)

Odbrana doktorske disertacije (DS)

dragoljub.bajic@rgf.bg.ac.rs

osljane@orion.rs

011/3219 125

Dr Vladimir Živanović, docent

Opsta hidrogeologija (OS)

Hidrogeološko kartiranje (OS)

Terenska nastava iz hidrogeološkog kartiranja(OS)

GIS primena u geologiji (OS)

Zaštita podzemnih voda (OS)

Kontaminacija i remedijacija geološke sredine i podzemnih voda (MS)

v.zivanovic@rgf.bg.ac.rs

011/3219 124

Dr Jana Štrbački, docent

Osnovi ekohidrogeologije (OS)

Hidrohemija (OS)

Hidrogeohemija (OS)

Specijalna poglavlja iz hidrogeoloških istraživanja i menadžmenta hidrogeoloških basena (DS)

Specijalna poglavlja iz zahvata i održivog korišćenja mineralnih voda i geotermalne energije (DS)

Specijalna poglavlja iz hidrogeologije životne sredine (DS)

jana.stojkovic@rgf.bg.ac.rs

janastojkovic@gmail.com

011/ 3219 235

Dr Saša Milanović, docent

Istražno bušenje u hidrogeologiji (OS)

Izrada bunara (OS)

Specijalna poglavlja iz hidrogeoloških istraživanja i menadžmenta hidrogeoloških masiva (OS)

Specijalna poglavlja iz zahvata i održivog korišćenja malomineralizovanih voda (DS)

sasa.milanovic@rgf.bg.ac.rs

011/ 3219 234


  • OS - osnovne akademske studije
  • MS - master studije
  • DS - doktorske studije