Uvod Predmeti Diplomirani studenti Diplomirani masteri Magistri nauka Doktori nauka


Na Departmanu se obavlja nastava na jednom od ukupno četiri akreditovana studijska programa iz oblasti geologije: Hidrogeologija koja je četvorogodišnjeg trajanja na osnovnim akademskim studijama, za sticanje diplome diplomirani inženjer geologije, odnosno jednogodišnjeg trajanja za master akademskim studijama, za sticanje diplome master inženjer geologije i trogodišnjeg trajanja za sticanje diplome doktora nauka- geološko inženjerstvo.

Razvoj i sadašnje stanje Departmana

Od formiranja Smera za Hidrogeologiju na RGF-u (1971) do formiranja Instituta (1990) nastavni proces kroz nastavne planove bio je četvorogodišnjeg trajanja, dok je trećim nastavnim planom iz 1990. godine nastavni proces produžen do nivoa petogodišnjih osnovnih studija. Dinamičan razvoj hidrogeološke struke i nauke uslovljavao je i odgovarajuće promene u okviru obrazovnog procesa koji je pratio trendove ne samo razvoja ove grane geologije u nas i u svetu, već i potrebe privrede u domenu istraživanja i eksploatacije podzemnih voda. Sa donošenjem Zakona o visokom školstvu 2005 god. i prilagođavanjem celokupnog visokog školstva tzv. Bolonjskom procesu, usledile su i najnovije promene nastavnog programa. Tokom procesa reakreditacije studijskog programa Hidrogeologija u periodu od 2011-2013. godine izvršene su sitnije korekcije programa.

STUDIJSKI PROGRAM HIDROGEOLOGIJA sadrži sve elemente programa osnovnih, diplomskih akademskih i doktorskih studija koji su propisani Zakonom o visokom školstvu. Programi sadrže formulisanu svrhu, ciljeve i ishode učenja i obezbeđuju sticanje odgovarajućih zvanja utvrđenih od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Osnovne akademske studije izvode se tokom četvorogodišnjeg školovanja (osam semestara). Na osvakoj godini se stiče 60 ESPB, što za osnovne studije iznosi minimalno 240 ESPB. Svaka školska godina traje dva semestra, od kojih svaki traje po 15 nedelja (zimski i letnji). Student koji završi osnovne akademske studije u skladu sa Zakonom i Statutom Rudarsko-geološkog fakulteta, stiče naziv: diplomirani inženjer geologije.

Studijski program osnovnih akademskih studija, poseban akcenat je stavio na veći kontakt sa praksom i konkretnim zadacima sa kojima će se budući inženjeri hidrogeologije sretati u profesionalnom radu. To se odnosi na poslove projektovanja i izrade istražno-eksploatacionih bunara i drugih hidrogeoloških objekata, rad na terenu i primeni terenskih metoda istraživanja, poput opita crpenja, injektiranja, trasiranja, uzorkovanja za hemijske analize, primene savremenih metoda kao što su modeliranje podzemnih voda i GIS u hidrogeologiji i sl...Nakon završenih osnovnih akademskih studija, diplomiranim inženjerima otvoren je širok spektar mogućnosti zapošljavanja, naročito u procesu terenskih radova, obrade mernih podataka, projektovanju hidrogeoloških istraživanja i sl.

Poslediplomsko usavršavanje kroz proces master akademskih studija konstantno je prilagođavano novim saznanjima u hidrogeologiji i srodnim naukama, kao i potrebama naučno-istraživačkog rada u praksi. U okviru poslediplomske nastave iz hidrogeologije ranije su postojali sledeći obrazovni profili: Iskorišćavanje i zaštita podzemnih voda; Mineralne, termalne i termomineralne vode; Geotermalna energija; Zaštita od podzemnih voda i Regionalna hidrogeologija i hidrohemija. Po planu diplomskih master akademskih studija nema usmerenja, ali se kroz izradu završnog rada i na bazi izbora predmeta student zapravo opredeljuje za jedan od dva usmerenja- Vodosnabdevanje i menadžment podzemnih vodnih resursa, odnosno Hidrogeoekologija.

Studijski program doktorskih studija koncipiran je kao kombinacija obaveznih i izbornih kurseva kojima se studenti doktorskih studija uvode u hidrogeološku “problematiku” shodno svojim afinitetima i željama za dalje usavršavanje nakon završenih diplomskih akademskih studija.


Od formiranja Smera za hidrogeologiju do kraja 2013. godine oko 800 studenta su stekla zvanje diplomiranog inženjera geologije – za hidrogeologiju, a oko 30 studenata stekli su zvanje master inženjera geologije.

U proteklom periodu 59 kandidata (i 2 studenta specijalizanta) odbranilo je svoje magistarske teze, a medu njima i više stranih državljana. U istom periodu, iz različitih domena hidrogeologije i susednih disciplina, doktorirao je ukupno 51 kandidat.

Takođe, važno je napomenuti da je interes studenata za studije hidrogeologije u stalnom porastu. Tokom poslednjih nekoliko godina na ovom Departmanu školuje se oko 35-40%, a na starijim godinama i do 50% svih studenta geologije.

PREDUSLOVI ZA SPROVOÐENJE STUDIJSKOG PROGRAMA HIDROGEOLOGIJA

Sprovođenje novog nastavnog plana i programa Departmana za hidrogeologiju u skladu sa principima Bolonjske deklaracije i novog Zakona o visokom školstvu, postavlja logično pitanje o kadrovskim, prostornim, materijalnim i vremenskim uslovima za implementaciju? U odnosu na sadašnji status, iskustvo i potencijal Departmana, konstatovano je da je cilj realno ostvariv uz uslov:
  • povećanog angažovanja nastavnika i saradnika,
  • još veće posvećenosti nastavnom procesu kao osnovnoj delatnosti,
  • dopunskog rada na izučavanju savremenih metodologija i dostignuća u hidrogeologiji,
  • fleksibilnosti svih uključenih u ovaj proces,
  • pažljivog balansiranja obima gradiva koji će se studentima plasirati na različitim nivoima studija,
  • pažljive selekcije i stimulacije mladih kadrova, uključivanja saradnika istraživača u nastavni proces, kao i budućih demonstartora – (studenti MS i PhD studija),
  • održavanja nastave manjih grupa i u kabinetima nastavnika,
  • obezbeđivanja veće podrške nenastavnih jedinica i osoblja RGF s obzirom na potrebu daleko većeg administriranja – izbor opcionih kurseva, evaluacije diploma i položenih ispita po ranijim programima i režimima studija, prelazi sa dr. studijskih grupa, fakulteta i sl.
  • obezbeđivanja adekvatne materijalne nadoknade za rad od strane države.