Uvod Predmeti Diplomirani studenti Diplomirani masteri Magistri nauka Doktori nauka


Spisak studenata koji su diplomirali od nastanka smera za hidrogeologiju, 1970. godine, pa sve do 2012. godine, prikazan je u tabeli:

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8

Rb.
Ime diplomiranog inženjera
Datum diplomiranja
Naziv diplomskog rada
Komisija
1
Petrovic B. Dragutin
4.11.1970.
Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja radi utvrdivanja uslova eksploatacije ugljeno-kiselih voda u podrucju sela Bela Reka-Pocerina
M. Janjić

J. Perić

B. Aleksić
2
Stjepanovic N. Nike
26.1.1972.
Niska Primorska izdan u premiocenskim peskovima ostrva Jakljan i njen znacaj za vodosnabdevanje decijeg odmarališta na ostrvu
B. Stepanović

M. Janjić

J. Perić
3
Stojanovic V. Miodrag
23.6.1972.
Hidrogeološke prilike južnog revira basena Majdanpek sa posebnim osvrtom na problem odvodnjavanja rudnickih radova i uslovima i mogucnostima vodosnabdevanja
N. Milojević

B. Stepanović

B. Filipović
4
Vujasinovic O Slobodan
17.10.1972.
Hidrogeologija akumulacionog basena Vrataš i Mutalo - južne padine Fruške Gore
N. Milojević

B. Stepanović

B. Filipović
5
Popovic P. Slobodan
27.12.1972.
Hidrogeološke karakteristike serpentinskog masiva Dubovac, sa izradom hidrogeološke karte
N. Milojević

B. Filipović

N. Dimitrijević
6
Milivojevic G. Mihailo
27.4.1973.
Uslovi i mogucnosti izgradnje podzemne termo-akumulacije za zagrevanje centralnog dela grada Banja Luke
M. Janjić

J. Perić

Ð. Kalkin
7
Ðalovic M. Petar
27.4.1973
Tehnologija bušenja i izbor najpovoljnijih tipova bunara u miocenskim krecnjacima u Beogradu i okolini
B. Stepanović

J. Perić

B. Aleksić
8
Petrovic D. Radmila
3.7.1973.
Geologija i hidrogeologija potoka Lukovo i mogucnosti izgradnje akumulacije, sa posebnim osvrtom na vodopropusnost buduce akumulacije
N. Milojević

B. Stepanović

B. Filipović
9
Markovic D. Dušan
29.6.1973.
Hidrogeologija priobalnog pojasa Save od Obrenovca do Šabca sa posebnim osvrtom na istraživanje izvora za snabdevanje vodom Obrenovca
N. Milojević

B. Stepanović

B. Filipović
10
Tokovic M. Zoran
3.6.1973.
Hidrogeološke karakteristike Beogradskog podunavlja sa posebnim osvrtom na mogucnost otkrivanja i korišcenja termomineralnih voda
N. Milojević

B. Stepanović

B. Filipović
11
Polic M. Ratko
27.11.1973.
Hidrogeološka istraživanja površinskog kopa Borskog rudnika sa izradom hidrogeološke karte šireg podrucja
N. Milojević

B. Stepanović

B. Filipović
12
Cvetkovic L. Tomislav
12.12.1973.
Hidrogeološke (karakteristike) prilike šire okoline Race Kragujevacke i mogucnosti korišcenja izdanskih voda za vodosnabdevanje
N. Milojević

J. Perić

B. Filipović
13
Mrkic D. Sonja
28.12.1973.
Hidrogeološke prilike šire okoline sremskog sela Peška sa posebnim osvrtom na mogucnosti vodosnabdevanja
N. Milojević

B. Stepanović

J. Perić
14
Matic D. Ivan
22.1.1974.
Hidrogeološke prilike šire okoline Valjevske Kamenice i pojave ugljo-kiselih voda
N. Milojević

J. Perić

B. Filipović
15
Milenkovic V. Aleksandar
15.3.1974.
Hidrogeološke karakteristike šire oblasti Panceva s posebnim osvrtom na zaštitu naselja od podzemnih voda
N. Milojević

B. Stepanović

B. Filipović
16
Mitev I . Živko
3.4.1974
Hidrogeološke karakteristike ležišta olova i cinka Dobrevo i njegove šire okoline
B. Stepanović

B. Filipović

N. Dimitrijević
17
Brkic M. Enver
10.4.1974.
Hidrogeološke karakteristike ležišta boksita "Crvene stijene" kod Vlasenice
N. Milojević

J. Perić

B. Filipović
18
Levi M. Goran
21.6.1974.
Hidrogeološke karakteristike površinskog kopa Oslamej-Kicevo sa posebnim osvrtom na ovodnjenost ležišta
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
19
Jokanovic B. Veljko
21.6.1974.
Hidrogeološke karakteristike Gatackog polja sa posebnim osvrtom na hidrogeologiju ležišta uglja
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
20
Rai Haled Mohamed Samir
25.6.1974.
Hidrogeološke karakteristike južnog Banata (Kovin-Ivanovo) sa posebnim osvrtom na zaštitu priobalja od visokih voda
B. Stepanović

B. Filipović

N. Dimitrijević
21
Zoric Lj. Ðuro
26.6.1974.
Hidrogeološke prilike šireg podrucja Kikinde sa posebnim osvrtom na mogucnosti eksploatacije termalnih voda
N. Milojević

B. Stepanović

N. Dimitrijević
22
Bubalo M. Svetozar
27.9.1974.
Hidrogeološke karakteristike Požarevacke grede u oblasti rasprostranjenja ugljenog ležišta
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
23
Drobnjak R. Branimir
28.10.1974.
Istraživanja u cilju mogucnosti vodosnabdevanja Kruševca izdanskim vodama u vanrednim uslovima
N. Milojević

B. Filipović

N. Dimitrijević
24
Ješic S. Milan
11.11.1974
Hidrogeološke prilike prostora Begejci-Srg Itebej sa problematikom koja prati kartiranje termomineralnih voda
N. Milojević

B. Stepanović

N. Dimitrijević
25
Ninkovic D. Aleksandar
26.6.1975.
N. Milojević

B. Filipović

N. Dimitrijević
26
Lukovac K. Primorka
22.10.1975.
Hidrogeohemija šire okoline Bijelog Polja sa posebnim osvrtom na mineralne vode
N. Milojević

B. Filipović

N. Dimitrijević
27
Beljin S. Milovan
31.10.1975.
B. Stepanović

B. Filipović

N. Dimitrijević
28
Debelica P. Pavao
12.11.1975
Hidrogeološke karakteristike ležišta nafte Boka, sa osvrtom na zaštitu istog od podzemnih voda
N. Milojević

B. Stepanović

B. Filipović
29
Stojiljkovic D. Dragica
11.12.1975.
N. Milojević

B. Filipović

N. Dimitrijević
30
Miloševic C. Vladimir
17.12.1975.
Hidrogeološke karakteristike šireg oboda ugljonosnog basena Bogovine sa posenim osvrtom na hidrogeološku problematiku ležišta
N. Milojević

J. Perić

B. Filipović
31
Pušic N. Milenko
14.2.1976.
Hidrogeološki uslovi i prognoza režima podzemnih voda za izgradnju industrijske zone-Pancevacki rit
B. Filipović

M. Vuković

J. Perić
32
Francuski Ð. Paja
29.3.1976
Hidrogeološke karakteristike severnog Banata sa posebnim osvrtom na problematiku korišcenja podzemnih voda
N. Milojević

B. Filipović

N. Dimitrijević
33
Jeremic D. Grozdana
30.3.1976.
Hidrogeologija gornjeg dela sliva Peštana i uže teritorije Arandelovca sa posebnim osvrtom na pojave i poreklo mineralnih voda
N. Milojević

B. Filipović

N. Dimitrijević
34
Lazic M. Milojko
30.3.1976
Hidrogeologija sliva Borinske reke
N. Milojević

B. Filipović

N. Dimitrijević
35
Simic S. Mihajlo
30.4.1976.
Hidrogeološke karakteristike karstnog podrucja HAS Metohija sa posebnim osvrtom na mogucnost racionalnog rešenja problema vodosnabdevanja
J. Perić

B. Filipović

N. Dimitrijević
36
Stanojevic M. Slobodan
19.5.1976.
Hidrogeologija Negotinske nizije sa posebnim osvrtom na vodosnabdevanje naselja i industrije
B. Filipović

N. Milojević

N. Dimitrijević
37
Madžaroski P. Atanas
16.6.1976.
Hidrogeološke karakteristike Ðevdelijske kotline i njenog oboda i mogucnost iskorišcavanja podzemnih voda
B. Filipović

N. Dimitrijević

J. Perić
38
Milanovic M. Radomir
22.6.1976.
Hidrogeološki uslovi i mogucnosti vodosnabdevanja M. Zvornika i okoline
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
39
Todorovic N. Tiosav
24.6.1976.
Hidrogeološki i drugi uslovi izgradnje naselja Nova Galenika u Zemunu
D. Božinović

J. Perić

B. Filipović
40
Mavrenski M. Bogdan
29.6.1976
Hidrogeološke karakteristike ležišta Kikinda varoš, s posebnim osvrtom na postojecu problematiku
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
41
Domazet S. Ljiljana
27.9.1976.
Hidrogeologija lesnog platoa u Zemun-Stari Slankamen sa posebnim osvrtom na Korita vodonosnih horizonata za potrebe snabdevanja vodom naselja i industrije
N. Milojević

B. Filipović

N. Dimitrijević
42
Bulatovic B. Duško
22.10.1976.
Mogucnosti vodosnabdevanja naselja Boke Kotorske (na osnovu analize i sinteze postojece dokumentacije)
B. Stepanović

B. Filipović

J. Perić
43
Ljumovic A. Božidar
10.11.1976.
Hidrogeološki uslovi i utvrdivanje režima podzemnih voda šire zone potporanjske, sa gledišta rešenja problema iskopa kanala Dunav-Tisa-Dunav
N. Milojević

M. Vuković

B. Filipović
44
Miklijan S. Stevan
19.11.1976.
Hidrogeološke karakteristike istocnog revira bogovinskog ugljenog basena sa projektom detaljnih hidrogeoloških istraživanja
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
45
Butorac J. Milan
28.12.1976.
Primena fotogeoloških metoda na hidrogeološkom istraživanju Like
B. Filipović

N. Marković

N. Milojević
46
Loncarevic V. Zorica
4.3.1977.
Hidrogeološki uslovi formiranja mikroakumulacije na potoku Mesic kod Vršca
N. Milojević

B. Filipović

N. Dimitrijević
47
Mišic V. Milan
14.3.1977.
Hidrogeološki uslovi formiranja i prognoza kapaciteta izvorišta za vodosnabdevanje hladnjace u Bolecu
M. Vuković

B. Filipović

J. Perić
48
Dragišic S. Veselin
14.3.1977.
Hidrogeološke karakteristike Kladovskog kljuca sa osvrtom na vodosnabdevanje naselja
B. Filipović

N. Dimitrijević

J. Perić
49
Šobar Š. Gordana
28.4.1977.
Hidrogeologija ležišta uglja Drmno i okoline sa osvrtom na mogucnost odvodnjavanja
B. Filipović

N. Milojević
50
Nikolic P. Milan
10.5.1977.
Hidrogeološke karakteristike P.O. Cirikovac sa anlizom dosadašnjeg nacina odvodnjavanja i efektima postojecih objekata za odvodnjavanje
B. Filipović

N. Milojević

N. Dimitrijević
51
Lazarevic M. Milivoje
12.5.1977.
Hidrogeološke karakteristike šire okoline Sombora sa posebnim osvrtom na problematiku vodosnabdevanja
M. Vuković

B. Filipović

J. Perić
52
Kurela P. Mihajlo
13.6.1977
Hidrogeološki uslovi i mogucnosti formiranja izvorišta u podrucju prizrensko-suvoreckog polja
M. Vuković

B. Filipović

J. Perić
53
Dankulov M. Milena
15.6.1977.
Hidrogeologija šireg podrucja Begeja sa posebnim osvrtom na racionalno korišcenje podzemnih voda za potrebe vodosnabdevanja
N. Milojević

B. Filipović

N. Dimitrijević
54
Najdoska D. Ilinka
22.6.1977.
Hidrogeološke karakteristike šire okoline grada Subotice sa posebnim osvrtom na vodosnabdevanje naselja i industrije
N. Milojević

B. Filipović

N. Dimitrijević
55
Maric P. Viktor
29.6.1977.
Hidrogeologija izvorišta pancevackog vodovoda
N. Milojević

B. Filipović

N. Dimitrijević
56
Jablanovic M. Ratko
30.6.1977.
Uticaj uspora Dunava na hidrogeološke uslove i režim odvodnjavanja P.O. Drmno
M. Vuković

B. Filipović

J. Perić
57
Jakic D. Božidar
18.10.1977.
Hidrogeološke karakteristike donjeg toka Velike Morave sa posebnim osvrtom na uticaj izdanskih voda na P.O. Cirikovac
B. Filipović

N. Milojević

N. Dimitrijević
58
Cvetkov N. Mihajlo
21.12.1977
Hidrogeološki uslovi i ovodnjenost površinskog kopa polje "2"
B. Filipović

N. Milojević

N. Dimitrijević
59
Milosavljevic J. Bora
14.2.1978.
Istraživanje podrucja termalnih izvora jugoistocne Slovenije sa posebnim osvrtom na termalne izvore Dolenskih Toplica
N. Milojević

B. Filipović

N. Dimitrijević
60
Radovanovic T. Milan
31.3.1978.
Hidrogeološke karakteristike Srema i Macve sa posebnim osvrtom na mogucnost vodosnabdevanja Sremske Mitrovice
M. Vuković

B. Filipović

J. Perić
61
Vasiljevic P. Milenko
1.6.1978.
Hidrogeološke karakteristike šire okoline Mladenovca sa posebnim osvrtom na iznalaženje i zahvatanje mineralnih i termomineralnih voda u zoni izvorišta "Selters"
N. Milojević

N. Dimitrijević

J. Perić
62
Markovic D. Radoljub
9.6.1978.
Hidrogeološke karakteristike ležišnih voda naftnogasnih ležišta kompleksa "F polja" Kikinda, sa posebnim osvrtom na vodonaporni rejon ležišta 1:1a
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
63
Stojcevic S. Jovan
11.9.1978.
Analiza hidrogeoloških uslova i izucavanje efekata rada sistema zaštite od uticaja HE "Ðerdap" režimom 68/63
M. Vuković

B. Filipović

J. Perić
64
Brankovic P. Milorad
11.9.1978.
Hidrogeološki uslovi šire zone površinskog kopa "Tamnava" sa posebnim osvrtom na mogucnost odvodnjavanja
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
65
Stanisavljevic S. Mara
24.10.1978.
Hidrogeološke karakteristike od Gracaca do Obrovca
N. Milojević

N. Dimitrijević

J. Perić
66
Kosovalic M Slobodan
7.11.1978.
Hidrogeološke karakteristike Vranjske kotline sa posebnim osvrtom na obodni deo i uslovi zahvatanja podzemnih voda
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
67
Gavrilov M. Simeon
5.12.1978.
Hidrogeološki uslovi i mogucnosti vodosnabdevanja Kosjerica iz Taorskog vrela
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
68
Stevanovic P. Zoran
18.1.1979
Hidrogeološke karakteristike šire okoline naselja Krivi Vir sa posebnim osvrtom na probleme vodosnabdevanja i iskorišcavanje termalnih voda
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
69
Filipovic S. Dragan
22.2.1979.
Hidrogeološke karakteristike šire okoline ležišta olova i cinka "Caca" sa posebnim osvrtom na uslove njegove ovodnjenosti
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
70
Plavkic M. Jasmina
5.6.1979.
Hidrogeologija izvorišta zajecarskog izvorišta u dolini Belog Timoka
N. Milojević

M. Gojković

J. Perić
71
Herman V. Zmagoslav
28.6.1979
Hidrogeološke karakteristike sliva Šavnice sa posebnim osvrtom na utvrdivanje hidrogeoloških parametara aluvijalnih naslaga
N. Milojević

B. Filipović

J. Perić
72
Pavlovic M. Nadežda
29.6.1979.
Hidrogeološke karakteristike šire okoline Barica sa posebnim osvrtom na zaštitu industrijske zone od visokih voda
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
73
Cirkovic M. Olivera
2.10.1979.
Hidrogeološke karakteristike slivova Kriveljske i Ravne reke sa osvrtom na mogucnosti vodosnabdevanja iz kvarcnog pešcara "Belorecki pešcar"
N. Milojević

J. Perić

N. Dimitrijević
74
Milanovic R. Radojica
8.11.1979.
Hidrogeologija aluvijona Zapadne Morave u zoni izvorišta za vodosnabdevanje Cacka

N. Milojević

J. Perić

N. Dimitrijević
75
Krastavcevic B. Miodrag
26.12.1979
Hidrogeološke karakteristike šire okoline Banje Jošanice sa posebnim osvrtom na termalne vode
N. Milojević

N. Dimitrijević

B. Filipović
76
Pantic-Karanovic B. Branislava
9.1.1980.
Hidrogeološki uslovi sliva reke Bjelice sa osvrtom na mogucnost izrade površinske akumulacije za potrebe vodosnabdevanja fabrike celuloznih acetata

B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
77
Dragicevic D. Rajka
7.2.1980.
Hidrogeološke karakteristike šire okoline izvorišta pancevackog vodovoda sa posebnim osvrtom na proširenje kapaciteta do 2000-te godine
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
78
Petrovic N. Nenad
28.2.1980.
Hidrogeološke karakteristike južnog revira ležišta bakra Majdanpek
J. Perić

B. Filipović

N. Dimitrijević
79
Arsov C. Pavla
24.4.1980.
Hidrogeologija Mataruške banje
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
80
Šekeljic R. Radovan
25.4.1980.
Hidrogeološke karakteristike šire okoline Kovina sa posebnim osvrtom na mogucnost vodosnabdevanja do 2000-te godine
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
81
Dragicevic Marko
9.5.1980
Hidrogeološke karakteristike zapadnog Srema sa posebnim osvrtom na mogucnost iskorišcavanja podzemnih voda za vodosnabdevanje
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
82
Ivanovska S. Mirjana
2.6.1980.
Hidrogeološke karakteristike Donjeg Pologa sa termomineralnim vodama i posebnim osvrtom na termomineralne vode u lokalitetu "Banjice-Tetovo"
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
83
Gorgijev S. Duško
2.6.1980.
Hidrogeološke karakteristike u zoni šire okoline Tajmište sa posebnim osvrtom na revir "Darda kula
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
84
Radoševic B. Branislav
6.10.1980.
Hidrogeološki uslovi formiranja površinske akumulacije Lazici
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
85
Brzak M. Jovan
17.11.1980
Hidrogeološke karakteristike podrucja Jarak-Klenak sa posebnim osvrtom na mogucnost formiranja izvorišta za potrebe vodosnabdevanja grada Rume

M. Vuković

B. Filipović

J. Perić
86
Stevanovic D. Vladimir
24.10.1980.
Hidrogeološke karakteristike podrucja Vlaško Polje-Mladenovac i mogucnost korišcenja podzemnih voda
J. Perić

B. Filipović

N. Dimitrijević
87
Dražovic Lj. Milan
4.12.1980.
Hidrogeološka istraživanja šireg podrucja termo Sa osvrtom na mogucnost zaštite podzemnih voda
B. Filipović

N. Dimitrijević

J. Perić
88
Grašic M. Darko
23.12.1980.
Hidrogeološke osobine aluvijalnih nanosa Velike Morave u široj okolini Svetozareva sa aspekta vodosnabdevanja i zaštite
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
89
Borcic R. Dušan
25.12.1980.
Hidrogeološki uslovi dela terena izmedu Obrenovca i sela Debrca sa posebnim osvrtom na uslove zagadivanja od termoelektrane Obrenovac B
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
90
Surla I. Vladimir
25.12.1980.
Hidrogeološke karakteristike Vrdnickog basena sa osvrtom na uslove ovodnjenosti ležišta uglja
B. Filipović

N. Dimitrijević

J. Perić
91
Krsmanovic Ð. Antonije
26.12.1980.
Hidrogeološke karakteristike šireg podrucja vrela Moravice u cilju njegovog korišcenja za vodosnabdevanje Sokobanje
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
92
Agatovic M Vladimir
16.1.1981.
Hidrogeološke karakteristike terena buduce akumulacije "Tavankut"
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
93
Travica N. Zoran
3.3.1981.
Hidrogeološke karakteristike sliva Krupackog vrela s posebnim osvrtom na uslove i mogucnosti zahvatanja vode
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
94
Krešic A. Neven
18.3.1981.
Hidrogeološke karakteristike u slivu vrela Perucac
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
95
Vujcic Z. Zoran
18.3.1981.
Hidrogeološka odlike Leskovacke kotline i mogucnosti zahvatanja izdanskih voda za potrebe stanovništva i industrije Leskovca
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
96
Milosavljevic P. Ljubinka
23.3.1981
Hidrogeološke karakteristike polja "D" sa posebnim osvrtom na polje "E"
B. Filipović

M. Vuković

J. Perić
97
Nikolic S. Mara
7.4.1981.
Hidrogeološke karakteristike aluvijona Velike Morave sa posebnim osvrtom na vodosnabdevanmje Požarevca
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
98
Rašula M. Goran
24.4.1981.
Hidrogeološke karakteristike leve obale Drave sa posebnim osvrtom na analizu efekta nasipanja Novog Osijeka
M. Vuković

J. Perić

B. Filipović
99
Janjuševic N. Dušanka
15.5.1981.
Hidrogeološke karakteristike Beogradskog dunavskog kljuca sa posebnim osvrtom na hidrogeološke uslove izgradnje naselja Višnjica-Višnjica selo
B. Filipović

N. Dimitrijević

J. Perić
100
Ivanov S. Miša
26.5.1981.
Hidrogeološki uslovi izgradnje brane i formiranja akumulacije Kudoš
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
101
Udicki D. Aca
28.5.1981.
Hidrogeološki uslovi izgradnje brane i formiranja akumulacije Neštin
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
102
Popovic V. Zoran
2.6.1981
Hidrogeološke karakteristike srednjeg Kosova sa posebnim osvrtom na uslove ovodnjenosti ležišta uglja
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
103
Hrustanpašic E. Daut
5.6.1981
Hidrogeološki uslovi izgradnje brane i formiranja akumulacije Moharac kod Erdevika
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
104
Svrdlin L. Dragan
25.6.1981.
Hidrogeološki uslovi Nepricave kod Lajkovca i mogucnosti korišcenja podzemnih voda
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
105
Šurbatovic L. Dragan
26.6.1981.
Hidrogeološke karakteristike basena Ušce sa posebnim osvrtom na uslove ovodnjenosti ležišta uglja
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
106
Romcevic D. Marko
26.6.1981
Utvrdivanje uslova i mogucnosti za vodosnabdevanje Kraljeva do 2010. godine na bazi podzemnih voda
B. Filipović

J. Perić
N. Dimitrijević
107
Nikic N. Zoran
24.11.1981.
Hidrogeološke karakteristike terena izmedu Tamnave i Uba sa aspekta mogucnosti odvodnjavanja naselja
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
108
Krušic B. Irena
11.12.1981.
Hidrogeološke karakteristike Pancevackog rita sa osvrtom na zaštitu podzemnih voda
B. Filipović

J. Perić
109
Toman A. Adam
22.12.1981.
Hidrogeološki uslovi izgradnje brane i formiranja akumulacije "Mala Bosna"
B. Filipović

J. Perić

V. Tomić
110
Tasic B. Zoran
29.12.1981.
Hidrogeološke odlike sliva izvora Pantan Kod Trogira i mogucnost zahvatanja slatkih izdanskih voda
B. Filipović

J. Perić

M. Vuković
111
Miljkovic B. Miroslav
5.1.1982.
-
B. Filipović

N. Dimitrijević

J. Perić
112
Novakovic B. Darko
12.1.1982
Hidrogeološke karakteristike sliva Šterdica sa aspekta iskorišcavanja ozdanskih voda za potrebe vodosnabdevanja
B. Filipović

N. Dimitrijević

V. Tomić
113
Rockomanovic R. Predrag
8.2.1982.
Hidrogeološki uslovi podrucja izvora Barbaroš i mogucnosti zahvatanja podzemnih voda
B. Filipović

J. Perić

V. Tomić
114
Ðuric M. Dragan
9.3.1982
Hidrogeološke karakteristike šireg podrucja Rajcinovica Banje sa posebnim osvrtom na njene termomineralne vode
B. Filipović

N. Dimitrijević

J. Perić
115
Milicevic G. Vlado
16.3.1982.
Hidrogeološke karakteristike terena šire okoline Grocke sa aspekta vodosnabdevanja
B. Filipović

J. Šušić

N. Dimitrijević
116
Arsenic B. Momir
5.4.1982.
Hidrogeološke karakteristike terena u zoni Krupajskog vrela sa aspekta mogucnosti korišcenja termalnih voda ove zone
B. Filipović

N. Dimitrijević

J. Perić
117
Keranovic B. Milorad
8.4.1982.
Hidrogeološke karakteristike i uslovi ovodnjenosti Senjskog rudnika, jame Mitov Do
B. Filipović

J. Perić

V. Tomić
118
Mijatovic Lj. Ljiljana
21.6.1982.
Hidrogeološki uslovi izgradnje brane i formiranja akumulacije "Indija"
V. Tomić

B. Filipović

N. Dimitrijević
119
Grbavac V. Milan
29.6.1982.
Hidrogeološke karakteristike šire okoline Ležišta Lisina sa posebnim osvrtom na njegovu odvodnjenost
B. Filipović

N. Dimitrijević

V. Tomić
120
Vlahovic S. Milan
1.7.1982.
Hidrogeološki uslovi izgradnje brane i formiranja akumulacije HE "Andrijevo"

B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
121
Jovanovic S. Goroljub
1.7.1982.

B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
122
Belicevic A. Vladimir
21.10.1982.
Hidrogeološke karakteristike terena u slivu Beljevinskih vrela i mogucnosti iskorišcenja izdanskih voda za vodosnabdevanje Bora
B. Filipović

N. Dimitrijević

J. Perić
123
Tasic Lj. Slobodan
17.12.1982.
Hidrogeološke karakteristike terena u široj zoni sela Prekonoge
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
124
Radenkovic D. Žarko
28.12.1982.
Hidrogeološke karakteristike leve obale Dunava nizvodno od Dusovca i ocena uticaja uspora Dunava sa kotom višom od 68.00 kod ušca Nere
B. Filipović

J. Perić

S. Prohaska
125
Kneževic Ž. Vera
3.3.1983.
Hidrogeološke karakteristike Pljevaljskog basena i oboda sa posebnim osvrtom na uslove ovodnjenosti ležišta uglja
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
126
Ðekic B. Mihajlo
19.1.1983.
Hidrogeološke karakteristike Godominskog rita i uticaj Dunava i Velike Morave na režim podzemnih voda
B. Filipović

V. Tomić

S. Prohaska
127
Ivanovic M. Radomir
7.4.1983.
Hidrogeološke karakteristike cacansko-kraljevackog basena sa posebnim osvrtom na mogucnost vodosnabdevanja
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
128
Popovic J. Zoran
20.4.1983
Hidrogeološke odlike terena u široj okolini Bora sa prikazom uslova vodosnabdevanja
V. Tomić

B. Filipović

N. Dimitrijević
129
Ghatha M. Abdel Karim
16.5.1983
Hidrogeološke karakteristike severoistocnog dela Macve sa aspekta melioracija u poljoprivredi
B. Filipović

N. Dimitrijević

V. Tomić
130
Bašic K. Ivan
22.6.1983.
Hidrogeološki uslovi izgradnje brane i formiranja akumulacije "Bajša" kod Stare Moravice

V. Tomić

B. Filipović

N. Dimitrijević
131
Stanic L. Nada
27.6.1983.
Hidrogeološke odlike šireg podrucja Slatinske banje i mogucnost korišcenja mineralnih voda
B. Filipović

J. Perić

V. Tomić
132
Filipovic O. Rada
27.6.1983.
Hidrogeološke karakteristike šireg podrucja Banje Koviljace sa posebnim osvrtom na dosadašnja istraživanja i eksploataciju njenih termomineralnih voda
B. Filipović

J. Perić

V. Tomić
133
Filipovic V. Vladimir
28.6.1983.
Hidrogeološke karakteristike ležišta boksita "Gerovi" sa posebnim osvrtom na ovodnjenost ležišta i mogucnosti odvodnjavanja
B. Filipović

J. Perić

V. Tomić
134
Ðordevic Ž. Marina
29.6.1983.
Uticaj orgnaskih i barskih sedimenata na kvalitet izdanskih voda u aluvijlanim nanosima Save izmedu Obreža i Boljevca
B. Filipović

J. Perić

V. Tomić
135
Stojanovic Ð. Slobodanka
29.6.1983.
Hidrogeološke karakteristike šire okoline Radaljske banje s aspekta mogucnosti iskorišcavanja termomineralnih voda
B. Filipović

N. Dimitrijević

V. Tomić
136
Rakijaš G. Milovan
7.11.1983.
Hidrogeološke karakteristike okoline sela Prova sa aspekta melioracija u poljoprivredi odvodnjavanja i navodnjavanja
B. Filipović

N. Dimitrijević

V. Tomić
137
Vitaz S. Nenad
25.11.1983.
Hidrogeološke karakteristike teritorije opštine Barajevo u smislu sagledavanja mogucnosti vodosnabdevanja sa posebnim osvrtom na zaštitu podzemnih voda

B. Filipović

N. Dimitrijević

V. Tomić
138
Milisavljevic M. Zorica
9.12.1983.
Hidrogeološki uslovi vodosnabdevanja Beceja na bazi podzemnih voda
M. Vuković

B. Filipović

V. Tomić
139
Princip B. Saša
27.12.1983.
Hidrogeološke prilike šire okoline Panceva posmatrane sa aspekta zaštite podzemnih voda
B. Filipović

N. Dimitrijević

V. Tomić
140
Mastilovic M. Milenko
30.12.1983.
Hidrogeološki uslovi izgradnje brane i formiranja akumulacije "Šelevrenac"
V. Tomić

B. Filipović

N. Dimitrijević
141
Radomir P. Siniša
10.1.1984.
Hidrogeološke karakteristike južnobanatske depresije s aspekta otvaranja površinskog kopa Kovin
B. Filipović

V. Tomić

N. Dimitrijević
142
Bukumirovic M. Dragomir
25.6.1984
Hidrogeološki uslovi zaštite priobalja Dunava u podrucju Kovin-Dubovac po izgradnji HE "Ðerdap" sa poebnim osvrtom
B. Filipović

M. Vuković

N. Dimitrijević
143
Kulundžic V. Vesna
27.6.1984.
Hidrogeološke karakteristike istocnog dela Kolubarskog basena sa osvrtom na uslove ovodnjenosti ležišta uglja
B. Filipović

J. Perić

V. Tomić
144
Mihailovic V. Olivera
29.6.1984.
Hidrogeološke karakteristike Godominskog rita u cilju otvaranja novog izvorišta za vodosnabdevanje Smedereva
B. Filipović

N. Dimitrijević

J. Perić
145
Karas B. Dušan
3.7.1984.
Hidrogeološke karakteristike šire okoline Petnice kod Valjeva sa posebnim osvrtom na termalne vode
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
146
Golubovic S. Radisav
5.10.1984.
Hidrogeološke karakteristike dela sliva reke Ribnice sa posebnim osvrtom na uslove izgradnje izvorišta "Paštric" za
B. Filipović

J. Perić

N. Dimitrijević
147
Stevanovic R. Vladimir
9.10.1984.
Hidrogeološke karakteristike šire okoline Užicke Požege sa posebnim osvrtom na vodosnabdevanje iz aluvijalnih nanosa
B. Filipović

N. Dimitrijević

V. Tomić
148
Markovic R. Vladimir
5.11.1984.
Hidrogeološke karakteristike tercijarnih vodonosnih horizonata u široj okolini Paracina
B. Filipović

N. Dimitrijević

V. Tomić
149
Gaceša D. Branko
17.12.1984.
Hidrogeološke karakteristike šire okoline Sokobanje
V. Tomić

B. Filipović

N. Dimitrijević
150
Mandic D. Mihajlo
29.3.1985.
Hidrogeološke karakteristike šireg podrucja Pirotske kotline sa aspekta mogucnosti korišcenja izdanskih voda za vodosnabdevanje i eksploataciju termalnih voda
V. Tomić

N. Dimitrijević

B. Filipović

Strana 1 2 3 4 5 6 7 8